Digitálne zmeny a informačná spoločnosť

Všade sa rozširuje používanie informačných technológií, avšak ešte treba dopodrobna preskúmať ich potenciál v prospech rastu, zamestnanosti, inovácií a predovšetkým zvýšenia životnej úrovne európskych občanov.

Jednou z hlavných priorít sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) v digitálnej oblasti je preto uplatňovanie stratégie jednotného digitálneho trhu a s jej pomocou vytvorenie fungujúceho jednotného digitálneho trhu.

Vo svojich stanoviskách EHSV vyjadruje obavy a ambície občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o vplyv informačných technológií na trh práce.

Jedným z hlavných problémov je aj kybernetická bezpečnosť. Kybernetické incidenty európskym podnikom a celej ekonomike každodenne spôsobujú veľké hospodárske škody a oslabujú dôveru občanov a hospodárskych subjektov v digitálnu spoločnosť.

Inou dôležitou oblasťou, ktorej sa EHSV venuje v stanoviskách aj v priamom styku so zainteresovanými subjektmi je vzdelávanie v digitálnej oblasti, príťažlivosť tejto oblasti pre ženy, vplyv digitalizácie na pracovné podmienky, prístupnosť pre užívateľov a ich ochrana, hlavne pokiaľ ide o deti a ľudí so zdravotným postihnutím.

Sekcia TEN neustále sleduje rozdiely v digitalizácii a propaguje rovnaký prístup pre všetkých, pretože značný počet európskych domácností ešte stále nemá internetové pripojenie.