Skupina ad hoc Európsky semester

This page is also available in

Skupina ad hoc Európsky semester bola zriadená v roku 2017 v reakcii na rastúci význam semestra. Je to horizontálny orgán, ktorý konsoliduje a podporuje prácu vykonávanú v sekciách EHSV a zameriava sa na preskúmanie návrhov európskej občianskej spoločnosti v oblasti udržateľného rastu a zamestnanosti, čím zabezpečuje stály príspevok EHSV k ročnému cyklu európskeho semestra.

Na začiatku ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík bol semester neskôr doplnený o opatrenia vychádzajúce z Európskeho piliera sociálnych práv, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj zelenej a digitálnej transformácie. Vzhľadom na pandémiu zohráva semester kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie rýchlej sociálno-ekonomickej obnovy a dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade s novou stratégiou rastu vychádzajúcou z Európskej zelenej dohody a koncepcie konkurencieschopnej udržateľnosti. Semester bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu po spustení navrhovaného Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Tento mechanizmus by mal o. i. pomáhať členským štátom pri riešení problémov zistených v rámci semestra. Podpora členských štátov bude závisieť od dodržiavania odporúčaní vydaných v rámci semestra. Vzhľadom na výšku príslušných súm a nové smerovanie semestra ide o dôležitú úlohu, ktorá si vyžaduje výrazné zapojenie skupiny ad hoc Európsky semester. Výsledky našich diskusií budú podkladom pre naše stanoviská, ktoré sa pravidelne vypracúvajú v rámci cyklu európskeho semestra, najmä k ročnej stratégii udržateľného rastu.

Proces reformy hospodárstva a spoločnosti bude možný len so zapojením všetkých Európanov prostredníctvom organizácií občianskej spoločnosti, združení a sietí. Skupina ad hoc Európsky semester prostredníctvom svojej činnosti – vypracúvania stanovísk, návštev krajín a organizovania schôdzí/konferencií – prispieva ku kvalite procesu, zlepšuje svoju legitimitu a prispieva k pridanej hodnote prostredníctvom väčšej vnútroštátnej zodpovednosti, lepšieho stanovovania priorít, účinnejšieho vykonávania a zvyšovania povedomia na vnútroštátnej úrovni. V súlade s tým má skupina Európsky semester v úmysle pokračovať vo svojej dôležitej práci na zhromažďovaní, sprostredkovaní a podpore politických názorov národných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom pravidelných návštev krajín a diskusných fór.

Najnovšiu aktualizáciu činnosti skupiny Európsky semester nájdete v dokumentoch vľavo.