Základné práva a práva občanov

This page is also available in

EÚ nie je len spoločným trhom, je to únia spoločných hodnôt, ktoré tvoria európsku identitu. Tieto hodnoty, ktoré stanovuje Zmluva o Európskej únii, zahŕňajú aj práva, slobody a zásady stanovené v Charte základných práv, podľa ktorej: „je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.“

Charta zlučuje do jedného textu všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva, ktoré požívajú osoby v rámci EÚ a platia pre inštitúcie EÚ a členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov EÚ.

Akýkoľvek štátny príslušník členského štátu má automaticky okrem svojho štátneho občianstva aj občianstvo Únie. Práva vyplývajúce z občianstva EÚ zahŕňajú okrem iného právo na voľný pohyb a pobyt v rámci EÚ. Skupina v počte jeden milión európskych občanov sa môže priamo obrátiť na Európsku komisiu a navrhnúť konkrétnu iniciatívu (európska iniciatíva občanov).

EHSV je veľmi aktívny pri podpore základných práv, právneho štátu a demokracie, a najmä v boji proti diskriminácii na základe rasy, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia alebo pohlavia.