Skupina ad hoc Základné práva a právny štát

Skupina ad hoc Základné práva a právny štát je horizontálny orgán v rámci EHSV, ktorého úlohou je poskytovať fórum pre európske organizácie občianskej spoločnosti, aby sa stretli a podelili o svoje hodnotenia stavu základných práv, demokracie a právneho štátu v členských štátoch.

Skupina sa vo svojej činnosti zameriava na kľúčové základné práva a otázky právneho štátu, ktoré sú obzvlášť dôležité pre občiansku spoločnosť. Koná tak prostredníctvom návštev vo všetkých členských štátoch EÚ a kontaktov s národnými občianskymi spoločnosťami a jej cieľom je upozorniť na trendy v Európe so zámerom poskytnúť základ pre konštruktívny dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Cieľom skupiny je podpora dodržiavania európskych hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ, Charte základných práv, ako aj v kontrolnom zozname týkajúcom sa právneho štátu, ktorý vypracovala Benátska komisia Rady Európy. Skupina sa zameriava na všetky práva – občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva sú nedeliteľné – a vzhľadom na mandát EHSV venuje osobitnú pozornosť právam, ktoré sú kľúčové pre občiansku spoločnosť vrátane sociálnych partnerov: sloboda združovania, sloboda zhromažďovania, sloboda prejavu (vrátane slobody médií), právo na nediskrimináciu a všeobecnejšia situáciu v oblasti právneho štátu.

Skupina bola zriadená v januári 2018.

Najnovšiu aktualizáciu pracovného programu skupiny ad hoc Základné práva a právny štát nájdete v pripojenom dokumente. (Word dokument)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology