Vzdelávanie a odborná príprava

Vzdelávanie a odborná príprava majú rozhodujúci význam pre budúcnosť Európy. To je dôvod, prečo EÚ zvolila ako prvú hlavnú zásadu Európskeho piliera sociálnych práv „právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a ďalšie celoživotné vzdelávanie“. Vzdelávanie a odborná príprava sa týkajú predovšetkým prípravy budúcich európskych občanov, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť v multikultúrnej a inkluzívnej spoločnosti, a aby nadobudli primerané zručnosti, a tak mohli prispieť ku konkurencieschopnému európskemu hospodárstvu. Celoživotné vzdelávanie sa stáva novou prioritou v spoločnosti, ktorá potrebuje pružne reagovať na nové výzvy, ako je zvýšené používanie technológií vplývajúce na všetky pracovné miesta a priemyselné odvetvia. Umožňuje totiž zamestnávateľom a zamestnancom úspešne reagovať na okolnosti na trhu a nezamestnaným nadobudnúť lepšie zručnosti alebo si ich obnoviť, aby sa mohli opäť zapojiť do práce. Je mimoriadne cenné pre ľudí zo zraniteľných sociálnych skupín, ako sú starší ľudia a osoby s nízkou kvalifikáciou.

Zodpovednosť za vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy nesú členské štáty, zatiaľ čo EÚ má právomoc vykonávať činnosti na ich podporu, koordináciu alebo doplnenie prostredníctvom iniciatívy ako napríklad Erasmus +, ktorý podporuje širokú škálu projektov, a nového programu v oblasti zručností, ktorý pomáha ľuďom nájsť si kvalitné zamestnanie a zlepšiť si šance uspieť v živote.

EHSV sa vo svojich príslušných stanoviskách a informačných správach zasadzoval za právo občanov na kvalitné vzdelávanie, učňovskú prípravu a stáže, ako aj rovnaké šance na inkluzívnom trhu práce.