Zamestnanosť

Vzhľadom na mierne oživenie hospodárstva v posledných rokoch celková zamestnanosť v EÚ rastie a nezamestnanosť klesá. Avšak, súčasná dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí je naďalej neprijateľná. Najvyššou prioritou Európy musí byť tvorba väčšieho množstva kvalitných pracovných miest. Je to mimoriadne náročné najmä v kontexte štrukturálnych faktorov zmien, ako sú technologické inovácie a globalizácia, ktoré predstavujú príležitosti a zároveň výzvy v oblasti práce.

Členské štáty sú primárne zodpovedné za politiku zamestnanosti. EÚ však s nimi spolupracuje na koordinovanej stratégii: európskej stratégii zamestnanosti. EÚ podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje a vyhodnocuje ich úsilie, najmä prostredníctvom európskeho semestra, usmernení pre politiku zamestnanosti a monitorovania vnútroštátnych politík (spoločná správa o zamestnanosti, národné programy reforiem a odporúčania pre jednotlivé krajiny).

Európska komisia je povinná konzultovať EHSV, pokiaľ ide o otázky zamestnanosti. EHSV prijal stanoviská o všetkých hlavných iniciatív na úrovni EÚ (napr. Európsky pilier sociálnych práv, usmernenia pre politiky zamestnanosti, balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí).

Otázkami zamestnanosti sa zvyčajne zaoberá sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) a konkrétnejšie jej Stredisko pre monitorovanie trhu práce, ktoré monitoruje trendy a výzvy, ktoré sa týkajú pracovnej sily a trhu práce v Európe.