O nás

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pomáha Hospodársky a sociálny výbor (...) [...] s poradnou funkciou”

1957, Zmluva o EÚ, článok 13

329 členov

na 5 rokov
 •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

Členovia

zamestnávatelia, odborári a zástupcovia sociálnych, zamestnaneckých, hospodárskych a kultúrnych organizácií

vymenovaní na obnoviteľné päťročné obdobie na základe nominácií členských štátov.

3 skupiny

 • Zamestnávatelia skupina 1
 • Pracovníci skupina 2
 • Organizácie občianskej spoločnosti skupina 3
Predseda 2 podpredsedovia funkčné obdobie 2,5 roka

Naša práca: stanoviská

Európska komisia, Európsky parlament alebo Rada > ŽIADOSŤ O KONZULTÁCIU
EHSV > VLASTNÁ INICIATÍVA
Predsedníctvo > SCHVÁLENIE
Spravodajca a študijná skupina členovia vymenovaní skupinami
Spravodajca > NÁVRH STANOVISKA (často s pomocou študijnej skupiny
Sekcie> DISKUSIA > KONSENZUS
 • Zamestnávatelia skupina 1
 • Workers skupina 2
 • Organizácie
  občianskej
  spoločnosti
  skupina 3
PLENÁRNE ZASADNUTIE > HLASOVANIE O STANOVISKÁCH
PRIJATÉ STANOVISKO sa zasiela inštitúciám EÚ a náležite propaguje

Pracovné orgány

 • ECO
 • INT SMDTJT
 • TEN
 • SOC SMTP
 • NAT SMTUR
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

6 sekcií

ECO
sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť
INT
sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
TEN
sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť
SOC
sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo
NAT
sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie
REX
sekcia pre vonkajšie vzťahy

1 komisia

CCMI
poradná komisia pre priemyselné zmeny

3 monitorovacie strediská

SMDTJT
stredisko pre monitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu
SMTUR
stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja
SMTP
stredisko pre monitorovanie trhu práce

3 ĎALŠIE ORGÁNY

ESG
skupina ad hoc Európsky semester
LG
kontaktná skupina
FRRL
skupina ad hoc Základné práva a právny štát


Vyhlásenie o poslaní EHSV

EHSV sa aktívne podieľa na budovaní spoločnej Európy a pomáha posilňovať demokratickú legitímnosť a zvyšovať účinnosť Európskej únie tým, že umožňuje organizáciám občianskej spoločnosti z členských štátov vyjadrovať svoje názory na európskej úrovni.

Má tri hlavné úlohy:

 • napomáhať, aby európska politika a legislatíva boli lepšie prispôsobené hospodárskej, sociálnej a občianskej realite, pričom asistuje Európskemu parlamentu, Rade a Európskej komisii vďaka skúsenostiam svojich členov, ich reprezentatívnosti, dialógu a snahe dosiahnuť konsenzus s dôrazom na všeobecný záujem,
 • zasadzovať sa za Európsku úniu, ktorá by bola participatívnejšia a mala by bližšie k občanom, pričom pôsobí ako inštitúcia, ktorá zastupuje občiansku spoločnosť, informuje, tlmočí názory a rozvíja dialóg,
 • propagovať hodnoty, ktoré sú základom európskeho projektu, a pomáhať upevňovať demokraciu, participatívnu demokraciu a úlohu organizácií občianskej spoločnosti v Európe a na celom svete.

PRÁCA EHSV

EHSV je poradný orgán, ktorý predstavuje oficiálnu platformu, kde môžu svoje názory na otázky spojené s EÚ vyjadriť zástupcovia európskych sociálno-profesijných záujmových skupín a iných organizácií. Jeho stanoviská sa zasielajú Rade EÚ, Európskej komisii a Európskemu parlamentu. Zohráva preto kľúčovú úlohu v rozhodovacom procese EÚ.

Užšie predsedníctvo

Korene

Hospodársky a sociálny výbor bol zriadený Rímskou zmluvou z roku 1957 s cieľom zapojiť hospodárske a sociálne záujmové skupiny do budovania spoločného trhu a zabezpečiť inštitucionálnu štruktúru na informovanie Európskej komisie a Rady ministrov o otázkach týkajúcich sa Európskeho spoločenstva.

Jednotný európsky akt (1986), Maastrichtská zmluva (1992), Amsterdamská zmluva (1997) a Zmluva z Nice (2000) posilnili úlohu EHSV.

Členovia

EHSV má 329 členov, ktorí zastupujú hospodárske a sociálne záujmové skupiny z Európy.

Členov nominujú vlády členských štátov a do funkcie ich vymenúva Rada EÚ na obnoviteľné funkčné obdobie 5 rokov. Posledné obnovenie mandátov bolo v októbri 2020 na funkčné obdobie 2020 – 2025.

Členovia patria do jednej z troch skupín:

Počet členov z jednotlivých členských štátov:

 • Francúzsko, Nemecko, Taliansko: 24
 • Poľsko, Španielsko: 21
 • Rumunsko: 15
 • Belgicko, Bulharsko, Česko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko: 12
 • Dánsko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Slovensko: 9
 • Lotyšsko, Slovinsko, Estónsko: 7
 • Cyprus, Luxembursko: 6
 • Malta: 5

Mandát členov

Členovia vypracúvajú stanoviská na témy európskeho záujmu a adresujú ich Rade EÚ, Európskej komisiiEurópskemu parlamentu.

Poradná úloha

Európska komisia a Rada EÚ sú v niektorých prípadoch povinné požiadať EHSV o konzultáciu, v iných prípadoch je konzultácia nepovinná. EHSV však môže prijímať stanoviská aj z vlastnej iniciatívy. Jednotným európskym aktom (17. 2. 1986) a Maastrichtskou zmluvou (7. 2. 1992) sa okruh otázok, ktoré sa musia konzultovať s výborom rozšíril. Amsterdamskou zmluvy pribudli ďalšie povinné oblasti a zároveň aj pre Európsky parlament možnosť požiadať výbor o konzultáciu. EHSV vypracúva v priemere 170 poradných dokumentov a stanovísk ročne (z toho približne 15 % z vlastnej iniciatívy). Všetky stanoviská sa zasielajú rozhodovacím orgánom EÚ a potom uverejňujú v Úradnom vestníku EÚ.

Informačná a integračná úloha

V uplynulých rokoch EHSV posilnil svoju úlohu v Európskej únii nad rámec základnej funkcie, ktorá mu prislúcha podľa zmlúv. Pôsobí ako fórum pre jednotný trh a s pomocou iných orgánov EÚ usporiadal sériu podujatí zameraných na to, ako priblížiť EÚ k občanom.

Organizácia

1. Užšie predsedníctvo a predsedníctvo

Každého dva a pol roka si EHSV volí predsedníctvo, predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí sa vyberajú z každej z troch skupín na základe rotačného systému.

Predseda je zodpovedný za riadnu činnosť výboru. Pomáhajú mu podpredsedovia, z ktorých jeden je zodpovedný za komunikáciu a druhý za rozpočet.

Predseda zastupuje EHSV vo vzťahoch s externými subjektmi.

Spoločné brífingy (vzťahy s EZVO, krajinami CEEC, UMA, AKT a Latinskej Ameriky a inými krajinami mimo EÚ a s Európou občanov) spadajú do kompetencií predsedníctva EHSV a predsedu.

Hlavnou úlohou predsedníctva je organizovať a koordinovať prácu orgánov EHSV a určovať politické usmernenia pre túto prácu.

2. Sekcie

Výbor má šesť sekcií:

 • sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO)
 • sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT)
 • sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN)
 • sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC)
 • sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT)
 • sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX)

Poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI) bola do štruktúry EHSV začlenená po skončení platnosti Zmluvy o ESUO v júli 2002.

3. Študijné skupiny

Stanoviská sekcií vypracúvajú študijné skupiny. Majú zvyčajne 12 členov vrátane spravodajcu. Členom študijnej skupiny môžu pomáhať poradcovia.

4. Podvýbory

EHSV má právo zriaďovať dočasné podvýbory pre konkrétne otázky. Fungujú rovnakým spôsobom ako sekcie.

5. Plenárne zasadnutie

Výbor sa v plnom zložení schádza spravidla na plenárnych zasadnutiach deväťkrát do roka. Na základe stanovísk sekcií sa na plenárnych zasadnutiach jednoduchou väčšinou prijímajú stanoviská výboru. Zasielajú sa inštitúciám EÚ a uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

6. Generálny sekretariát

Výboru pomáha generálny sekretariát pod vedením generálneho tajomníka, ktorý podlieha predsedovi zastupujúcemu predsedníctvo.

V EHSV pracuje približne 700 zamestnancov. Od 1. januára 1995 EHSV a Výbor regiónov spoločne využívajú niektoré služby, ako sú logistika, IT a preklady.

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017