Európska iniciatíva občanov

Od 1. apríla 2012 požívajú európski občania nové právo, ktoré im dáva väčšiu možnosť presadiť svoje názory. Je ním európska iniciatíva občanov. Tento nástroj sa zaviedol článkom 11 Lisabonskej zmluvy a dáva občanom, ktorí zozbierajú aspoň miliónov podpisov najmenej zo siedmich členských štátov, právo požiadať Európsku komisiu, aby navrhla nový európsky právny predpis alebo zmenila platné právne predpisy (s výnimkou primárneho práva).

Všeobecný právny rámec európskych iniciatív občanov je stanovený v nariadení (EÚ) 2019/788 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov a jeho prílohách.

EHSV ako obhajca práva občanov na účasť a zástupca občianskej spoločnosti už od začiatku podporoval myšlienku iniciatívy občanov a bojoval za to, aby mala jednoduché a zrozumiteľné pravidlá, ako sa uvádza v jeho stanoviskách prijatých v súvislosti s európskou iniciatívou občanov:

EHSV zohráva aktívnu úlohu pri podpore európskej iniciatívy občanov a vytváraní sietí zainteresovaných strán organizovaním výročnej konferencie Deň európskej iniciatívy občanov a informačných seminárov na túto tému. Zároveň preberá vedúcu úlohu v medziinštitucionálnej spolupráci príslušných administratívnych orgánov EÚ. Stručne povedané, EHSV vidí svoju úlohu v dvoch smeroch:

  • výbor ako sprostredkovateľ vznikajúcich iniciatív v rámci svojej úlohy zástupcu občianskej spoločnosti poskytuje platformu na dialóg a výmenu informácií, kde sa stretávajú príslušní organizátori alebo uskutočňujú stretnutia,
  • výbor ako inštitucionálny mentor v rámci svojej bežnej poradnej funkcie ponúka Komisii pomoc pri hodnotení európskej iniciatívy občanov spoluorganizovaním verejných vypočutí a/alebo včasným vypracúvaním stanovísk o úspešných iniciatívach občanov, ktoré Komisii poslúžia pri hodnotení.

Viac informácií o službách, ktoré EHSV poskytuje v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, nájdete na našej stránke v časti ECI at the EESC (Európska iniciatíva občanov v EHSV) alebo v našej publikácii Európsky pas demokracie. Prípadne môžete kontaktovať sekretariát európskej iniciatívy občanov prostredníctvom kontaktného formulára.

Neváhajte a navštívte webové sídlo Európskej komisie venované európskej iniciatíve občanov, na ktorej nájdete úplné informácie o tomto nástroji vrátane informácií o jeho fungovaní, najnovšie správy a všetky zaregistrované úspešné, prebiehajúce a ukončené iniciatívy.

 

Downloads

European Democracy Passport