Európska iniciatíva občanov

This page is also available in

Od 1. apríla 2012 požívajú európski občania nové právo, ktoré im dáva väčšiu silu presadiť svoje názory, a to európsku iniciatívu občanov. Ak vyzbierajú v Európe milión podpisov, môžu vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla alebo zmenila existujúce európske právne predpisy.

Európsky hospodársky a sociálny výbor ako obhajca práv občanov na účasť a zástupca občianskej spoločnosti už od začiatku podporoval myšlienku iniciatívy občanov a bojoval za jednoduché a zrozumiteľné pravidlá, ako sa uvádza v dvoch stanoviskách prijatých v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

Stručne povedané, EHSV vidí svoju úlohu v dvoch smeroch:

  • Výbor ako sprostredkovateľ: Ako platforma pre dialóg a informácie je výbor pripravený zohrávať počas prípravy alebo v priebehu iniciatívy úlohu sprostredkovateľa, ktorý organizátorom iniciatív občanov umožní vzájomnú komunikáciu a prípadné stretnutia atď.
  • Výbor ako inštitucionálny mentor: Výbor ponúka Komisii pomoc pri vyhodnocovaní úspešnej iniciatívy prostredníctvom vypracovania stanoviska. EHSV takisto ponúka svoju spoluprácu Komisii a Európskemu parlamentu pri organizácii vypočutí o úspešných iniciatívach.

Ak chcete získať viac informácií o európskej iniciatíve občanov, kontaktujte citizensinitiative

Downloads

Európsky pas demokracie - 2020