Služby všeobecného záujmu

This page is also available in

Služby všeobecného záujmu sú nosným pilierom európskeho sociálneho modelu a sociálneho trhového hospodárstva.

Zahŕňajú také oblasti, ako je bývanie, dodávky vody a energie, likvidácia odpadu a čistenie odpadových vôd, verejná doprava, zdravotná starostlivosť, sociálne služby, rodina a mládež, kultúra a komunikácia v spoločnosti vrátane rozhlasového a televízneho vysielania, internetu a telefónnych služieb.

Služby všeobecného záujmu pomáhajú ľuďom žiť dôstojný život a zabezpečujú, že každý má právo na prístup k základným tovarom a službám. Zabezpečujú spravodlivosť, sociálnu súdržnosť a sociálnu integráciu a prispievajú k rovnakému zaobchádzaniu so všetkými občanmi EÚ.

Tvoria kľúčový aspekt podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a udržateľného rozvoja.

Majú tiež funkciu nárazníka, pokiaľ ide o najničivejšie sociálne a regionálne účinky, pretože sú založené na cieľoch všeobecnej dostupnosti základných tovarov a služieb a základných práv.

EHSV zriadil tematickú študijnú skupinu Služby všeobecného záujmu, ktorej úlohou je posudzovať obavy a presadzovať názory európskej organizovanej občianskej spoločnosti týkajúce sa týchto služieb.

Celkovým cieľom je pomôcť zabezpečiť, aby všetci európski občania mali prístup k vysoko kvalitným a cenovo dostupným službám všeobecného záujmu.