Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC)

This page is also available in

Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) pripravuje činnosť EHSV v rozličných politických oblastiach vrátane zamestnanosti a pracovných podmienok, vzdelávania a odbornej prípravy, migrácie a azylu, základných a občianskych práv a iných otázok súvisiacich so sociálnymi vecami, ako sú sociálna politika a chudoba, rodová rovnosť, problematika zdravotného postihnutia, začleňovanie Rómov, zdravie, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (vrátane prisťahovalectva).

Hlavné činnosti sekcie zahŕňajú jej kroky v oblasti migrácie a azylu, európskeho piliera sociálnych práv a sprievodné opatrenia, ako aj kroky súvisiace s budúcnosťou práce. Sekcia SOC tiež slúži ako sekretariát pre Európske fórum pre migráciu (EMF), ktoré EHSV organizuje spoločne s Európskou komisiou.

Špecializovanejšie úlohy vykonávajú stále orgány sekcie, ktorými sú Stredisko pre monitorovanie trhu práce (SMTP), dočasná študijná skupina „Prisťahovalectvo a integrácia“ (IMI), dočasná študijná skupina „Práva osôb so zdravotným postihnutím“ (DIS) a dočasná študijná skupina „Integrácia Rómov“ (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020