Stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja (SMTUR)

This page is also available in

Jeho hlavným cieľom je podporovať udržateľnosť v EÚ tým, že sa integrovaným a vyváženým spôsobom zlepší hospodárska prosperita, sociálne začlenenie a environmentálna zodpovednosť. Monitorovacie stredisko sa zameriava na podporu aktívnej účasti občanov a občianskej spoločnosti v procese prechodu na trvalo udržateľnejšiu Európu. Je to jediný orgán v rámci európskych inštitúcií, ktorý sa venuje výlučne presadzovaniu politík zameraných na trvalú udržateľnosť vo všetkých sektoroch.

Jeho členovia zastupujú široké spektrum záujmových skupín a majú odborné znalosti zo všetkých oblastí našej práce a zároveň rozsiahle kontakty s organizáciami občianskej spoločnosti vo všetkých členských štátoch EÚ.

Stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja uľahčuje dialóg a partnerstvo medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja organizovaním verejných vypočutí, konferencií, platforiem na výmenu osvedčených postupov, ako aj prostredníctvom seminárov a štúdií vplyvu, a v neposlednom rade aj svojím príspevkom k príprave stanovísk výboru. Stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja je jedinečné tým, že sa v ňom stretávajú ľudia a organizácie, ktoré reprezentujú celú škálu záujmov a kontextov a ktoré by sa inak len ťažko stretli, a to s cieľom nadviazať vzťahy a preskúmať nové možnosti, ako riešiť otázky súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom. Spolupracujeme s podobnými orgánmi na národnej úrovni, ako sú napríklad rady pre udržateľný rozvoj, ako aj so sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti z krajín EÚ i mimo nej.

Downloads

SDO - Work Programme 2020-2023