Sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN)

This page is also available in

Pre blahobyt európskych občanov a fungovanie jednotného trhu je nevyhnutná mobilita, transeurópske siete, rozvoj informačnej spoločnosti, energetika a služby všeobecného záujmu. Sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) sa zaoberá všetkými týmito otázkami.

Jej stanoviská sú výsledkom úzkej spolupráce s inými európskymi inštitúciami, zainteresovanými subjektmi, ako aj organizáciami, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť a ktorých sa táto problematika týka.

Sekcia TEN pôsobí prostredníctvom:

  • stanovísk, ktoré sú založené na hĺbkových analýzach a sú výsledkom konsenzu a ktorými EHSV prispieva k tomu, aby európske politické opatrenia viac zodpovedali očakávaniam európskej občianskej spoločnosti,
  • správ o projektoch,
  • štúdií,
  • úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a európskymi organizáciami občianskej spoločnosti,
  • organizovania podujatí na súvisiace témy: verejné diskusie, konferencie a stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú odborníci, politickí činitelia, zainteresované subjekty a verejnosť,
  • aktívnej účasti členov sekcie na kľúčových podujatiach organizovaných externými organizáciami.

Downloads

Work programme 2019