Naša činnosť

EHSV vydáva približne 160 až 190 stanovísk a informačných správ ročne. 70 % z nich vypracúva na žiadosť Rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. 21 % tvoria stanoviská z vlastnej iniciatívy a informačné správy, zostávajúcich 9 % sú prieskumné stanoviská, obvykle vyžiadané krajinou, ktorá predsedá Rade EÚ.

Organizuje tiež viacero výročných iniciatív a podujatí, ktoré sú zamerané na občiansku spoločnosť a účasť občanov, ako napríklad Cena pre občiansku spoločnosť, dni občianskej spoločnosti, plenárne zasadnutie mládeže „Vaša Európa, váš názor“, či deň európskej iniciatívy občanov.

Stanoviská a informačné správy

Dokumenty

Publikácie a iné práce

Občianska spoločnosť a účasť občanov