Stredisko pre monitorovanie trhu práce (SMTP)

Cieľom Strediska pre monitorovanie trhu práce (SMTP) je identifikovať a analyzovať trendy a problémy trhu práce, prispievať k práci sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC).

SMTP funguje od roku 2007. Členmi sekcie je aj predseda a dvaja podpredsedovia sekcie SOC, ktorí sa každého dva a pol roka striedajú medzi skupinami Zamestnávatelia, Pracovníci a Rozmanitá Európa. S cieľom zabezpečiť synergiu v rámci EHSV pochádzajú členovia SMTP zo všetkých sekcií EHSV.

Trh práce vo všetkých krajinách EÚ prechádza zásadnými zmenami jeho štruktúry, mechanizmov a pracovnoprávnych vzťahov. Stredobodom týchto zmien sú rôzne javy, ktoré SMTP zahŕňa vo svojich analýzach. Stredisko sa zameriava na problémy a trendy na trhu práce, zhromažďuje príklady osvedčených postupov a vypracúva správy alebo štúdie o tematických otázkach. Organizuje tiež verejné podujatia, ako aj interné schôdze a podnecuje diskusie medzi inštitúciami, socio-profesijnými subjektmi, organizáciami občianskej spoločnosti a akademickou obcou.

Venuje sa rôznym kľúčovým témam, ako sú zamestnanosť mladých, integrácia utečencov a žiadateľov o azyl do trhu práce, začlenenie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce, odborné vzdelávanie a príprava (OVP) a dôsledky digitalizácie a ekologizácie hospodárstva na zamestnanosť a zručnosti, ako aj na mobilitu pracovnej sily za spravodlivých podmienok.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office