Poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI)

This page is also available in

Poradná komisia pre priemyselné zmeny (skrátene CCMI, podľa jej francúzskeho názvu Commission consultative des mutations industrielles) skúma zmeny v priemysle v širokej škále odvetví a analyzuje ich so zreteľom na hodnoty európskeho hospodárskeho a sociálneho modelu.

CCMI nahradila Poradný výbor Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) po skončení jeho funkčného obdobia 23. júla 2002. Je zriadená ako samostatný orgán v rámci EHSV a jej pôsobnosť bola rozšírená na všetky odvetvia priemyslu v oblasti výroby aj služieb.

CCMI pozostáva z členov EHSV a z externých delegátov. Delegátov vymenúva EHSV z odvetvových združení zastupujúcich organizovanú občiansku spoločnosť na európskej úrovni.

Predsedom CCMI je spravidla člen EHSV a funkciu spolupredsedu zastáva delegát.

Poslanie CCMI:

  • naďalej sa zaoberať tými oblasťami uhoľného a oceliarskeho priemyslu a ich výrobných a spotrebiteľských reťazcov, v ktorých pôsobí EÚ,
  • zaoberať sa dosahom priemyselných zmien na ostatné odvetvia priemyslu a služieb a, všeobecnejšie, napríklad na zamestnanosť, sociálnu a štrukturálnu politiku, trvalo udržateľný rozvoj, prechod na iné zdroje energie atď.,
  • odnedávna aj zaoberať sa digitálnymi priemyselnými zmenami a ich vplyvmi na odvetvia a spoločnosť, napríklad pokiaľ ide o odvetvie služieb a finančný sektor, automobilový sektor, sektor zdravotníctva a vplyv digitálnych priemyselných zmien na zamestnanosť, odbornú prípravu, vzdelávanie, verejno-súkromné partnerstvá, sociálny a občiansky dialóg, a všeobecný prechod od koncepcie Priemysel 4.0 na Spoločnosť 4.0.

CCMI môže vyjadrovať svoje názory formou povinných (podľa zmluvy) i nepovinných stanovísk, ako aj prostredníctvom prieskumných stanovísk na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, stanovísk z vlastnej iniciatívy a informačných správ a tiež organizovaním konferencií a verejných vypočutí.

Udržiava úzke pracovné vzťahy s ostatnými inštitúciami a agentúrami EÚ a so širokým spektrom organizácií.

Downloads

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports

Operational procedures of the CCMI

CCMI – Consultative Commission on Industrial Change

Setting up of the Consultative Commission on Industrial Change