Migrácia a azyl

This page is also available in

Perspektívna a komplexná európska prisťahovalecká a azylová politika založená na solidarite je základným cieľom Európskej únie. Účelom prisťahovaleckej politiky je stanoviť vyvážený prístup k riešeniu legálneho i nelegálneho prisťahovalectva.

Organizovaná občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri vnášaní sociálneho rozmeru a pridanej hodnoty do európskej prisťahovaleckej politiky. Občianska spoločnosť prispieva aj prostredníctvom podpory pre utečencov a migrantov k humánnejšiemu riadeniu migrácie a úspešnej integrácii nových obyvateľov. Sociálne začlenenie prisťahovalcov sa môže uskutočniť iba na miestnej úrovni, ako napríklad na pracoviskách, v školách a jednotlivých organizáciách.

Migračné otázky sa riešia v sekcii pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) alebo v sekcii pre vonkajšie vzťahy (REX). Dočasná študijná skupina „Prisťahovalectvo a integrácia“ (IMI) pozostáva z 15 členov, pôsobí pod záštitou sekcie SOC a organizuje podujatia, ktoré sa zameriavajú na úlohu občianskej spoločnosti pri riadení migrácie a integrácie.

Sekcia SOC tiež slúži ako sekretariát pre Európske fórum pre migráciu (EMF), ktoré EHSV organizuje spoločne s Európskou komisiou. EMF predstavuje platformu pre dialóg medzi občianskou spoločnosťou a európskymi inštitúciami o otázkach týkajúcich sa migrácie, azylu a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Aspoň raz ročne spojí zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, miestnych a regionálnych samospráv, členských štátov a inštitúcií EÚ.