Sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX)

Úlohou sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy (REX) je monitorovanie vonkajších činností EÚ prostredníctvom dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti v krajinách a regiónoch mimo EÚ, s ktorými udržiava EÚ formálne vzťahy. Sekcia zároveň aktívne sleduje obchodnú politiku a rozvojovú politiku EÚ.

  1. Sekcia REX má niekoľko monitorovacích výborov zložených z členov EHSV, ktoré sledujú vývoj a riadia prácu sekcie REX v týchto rôznych oblastiach.
  2. Zmiešané poradné výbory (ZPV) tvoria členovia EHSV a organizácie občianskej spoločnosti krajiny, s ktorou EÚ podpísala dohodu o pridružení alebo podobnú dohodu. Ich úlohou je prijímať odporúčania zástupcov občianskej spoločnosti týkajúce sa rôznych aspektov súvisiacich s bilaterálnymi vzťahmi. Poradné výbory majú podobnú úlohu, ale týkajú sa skôr skupiny krajín než jednej krajiny.
  3. Platformy občianskej spoločnosti sú podobné zmiešaným poradným výborom, ale medzi ich členov zo strany EÚ patria okrem EHSV aj iné európske organizácie občianskej spoločnosti. Vznikajú na základe dohôd o pridružení s východnými partnermi.
  4. EHSV sa zapojil do rokovaní za okrúhlym stolom s Hospodárskou a sociálnou radou Číny.
  5. Domáce poradné skupiny sú orgány zriadené v rámci dohôd o voľnom obchode alebo kapitol o voľnom obchode v dohodách o pridružení. Ich úlohou je poskytovať poradenstvo GR Komisie pre obchod v súvislosti s kapitolami o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v dohodách o voľnom obchode. Nie sú to bilaterálne orgány; partneri dohôd o voľnom obchode s EÚ majú vlastné domáce poradné skupiny, ktoré poskytujú poradenstvo príslušným národným vládam. Domáce poradné skupiny EÚ aj ich partneri môžu organizovať schôdze domácich poradných skupín. EHSV (sekcia REX) funguje ako sekretariát domácich poradných skupín EÚ.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies