Skupina Pracovníci (skupina II)

This page is also available in

Skupina Pracovníci (skupina II) sa skladá zo zástupcov vnútroštátnych odborových zväzov, konfederácií a odvetvových zväzov. Jej členovia zastupujú viac ako 80 odborových organizácií, z ktorých veľká väčšina patrí k Európskej konfederácii odborových zväzov (ETUC) alebo jej zväzom v jednotlivých odvetviach.

Hoci európsky sociálny model je príkladom pre veľkú časť sveta, stále existuje priveľa ľudí, ktorí trpia alebo sú vylúčení zo spoločnosti pre chudobu, diskrimináciu, nedostatočné vzdelanie alebo iné nevýhody.

Kľúčovou prioritou skupiny II bola vždy plná zamestnanosť, zlepšenie životných a pracovných podmienok zamestnancov v Európe a blahobyt všetkých občanov EÚ a tiež zamestnancov a ich rodín na iných kontinentoch.

Skupina jednoznačne podporuje rozširovanie a posilňovanie EÚ ako priestoru prosperity, slobody a demokracie, vzájomnej podpory, solidarity a sociálnej súdržnosti a zameriava sa na zabezpečenie skutočnej účasti zamestnancov na tvorbe európskych politík.

PRIORITY SKUPINY PRACOVNÍCI