Skupina Organizácie občianskej spoločnosti

This page is also available in

Existencia skupiny Organizácie občianskej spoločnosti (skupina III), ako aj skupiny Zamestnávatelia a skupiny Pracovníci zabezpečuje, že výbor predstavuje dynamický orgán a je plne oprávnený sprostredkúvať pripomienky rozličných hospodárskych, sociálnych, profesijných a spoločenských organizácií, ktoré tvoria občiansku spoločnosť v členských štátoch.

V súlade so zmenami, ktoré sa zaviedli Lisabonskou zmluvou, skupinu III tvoria „iní zástupcovia občianskej spoločnosti, najmä zo sociálno-ekonomickej, občianskej, profesijnej a kultúrnej oblasti“.

Jedinečnou črtou, ktorá formuje identitu skupiny III, je rozmanitosť zastúpených sektorov. Jej členovia pochádzajú z organizácií zastupujúcich záujmy týchto oblastí a subjektov:

 • akademická obec (vedci, ekonómovia, sociológovia atď.),
 • účasť občanov a posilňovanie ich postavenia,
 • rozvoj občianskej spoločnosti,
 • spotrebitelia,
 • životné prostredie, spoločné dedičstvo a udržateľný rozvoj,
 • poľné a lesné hospodárstvo, rybárstvo a pobrežné komunity,
 • ochrana ľudských práv (ktorá sa týka detí, starších ľudí, rodín, rodovej rovnosti, marginalizovaných a znevýhodnených skupín, migrantov a utečencov, menšín, osôb so zdravotným postihnutím, žien a mládeže),
 • slobodné povolania (právnici, lekári, inžinieri atď.),
 • mikropodniky, malé a stredné podniky a remeselná výroba,
 • sociálne hospodárstvo (charitatívne organizácie, družstvá, nadácie, vzájomné spoločnosti a sociálne podniky).

Celkovým cieľom skupiny III je skutočne posilniť participatívnu demokraciu v celej Európskej únii a zabezpečiť, aby stanoviská EHSV k legislatívnym návrhom EÚ odrážali záujmy všetkých Európanov. Jej činnosť sa preto opiera o tri piliere:

 • rozmanitosť v demokracii,
 • snaha o dosiahnutie konsenzu,
 • občianska angažovanosť v Európe a miestne opatrenia.

Počas predsedníctva v rokoch 2020 – 2023 sa skupina bude prioritne venovať problematike chudoby a úlohe organizácií občianskej spoločnosti v boji proti nej.

Downloads

Work programme of the Diversity Europe Group 10/2020-04/2023 - Revised version for the year 2022