Skupina ad hoc Rovnosť

Skupina ad hoc Rovnosť bola formálne zriadená v roku 2020 s cieľom podporovať v rámci EHSV prierezovú kultúru rovnosti vrátane všetkých aspektov tejto zásady, najmä rodovej rovnosti.

Skupina chráni a presadzuje rovnosť pomocou širokej škály činností:

  • vypracúva návrhy opatrení a predkladá predsedníctvu EHSV odporúčania na podporu rovnosti,
  • každoročne hodnotí výsledky opatrení, ktoré výbor zaviedol na podporu rovnosti a nediskriminácie,
  • zabezpečuje, aby sa pri vymenúvaní do rôznych funkcií, ako sú predseda, podpredseda a členovia predsedníctva EHSV a tiež spravodajcovia, spoluspravodajcovia a členovia študijných skupín v rámci skupín, uplatňovali a dodržiavali zásady rovnosti vrátane rodovej rovnosti a nediskriminácie,
  • uverejňuje informácie o činnostiach na podporu rovnosti,
  • zabezpečuje, aby sa v politikách výboru uplatňovalo hľadisko rodovej rovnosti,
  • organizuje tematické stretnutia s významnými rečníkmi s cieľom diskutovať o otázkach nerovnosti a šíriť najlepšie postupy na podporu spravodlivosti, rovnosti a transparentnosti.

Skupina ad hoc Rovnosť má 12 členov, pričom každá z troch skupín výboru do nej vymenúva štyroch členov ako svojich zástupcov. Od nového obsadenia funkcií v polovici funkčného obdobia je predsedníčkou skupiny Sif Holst (skupina III) a dve podpredsednícke funkcie zastávajú Maria Nikolopoulou (skupina II) a Dolores Sammut Bonnici (skupina I).

Skupina pracuje otvoreným a inkluzívnym spôsobom a k rovnosti zaujíma prierezový prístup. Na konci každého funkčného obdobia predkladá predsedníctvu výboru správu, v ktorej sa uvádzajú činnosti a návrhy skupiny a hodnotí pokrok v dodržiavaní zásady rovnosti dosiahnutý v EHSV.

Činnosť sekretariátu pre skupinu ad hoc Rovnosť zabezpečuje Riaditeľstvo A, oddelenie Registratúra a legislatívne plánovanie, sektor Predsedníctvo a skupiny ad hoc. Viac informácií získate na adrese registry@eesc.europa.eu.


Sif Hoslt, Ioannis Vardakastannis