Vzťahy s národnými hospodárskymi a sociálnymi radami krajín Európskej únie

EHSV riadi sieť národných hospodárskych a sociálnych rád (HSR), s ktorými má spoločné poslanie a spoločnú úlohu: pomáhať pri získavaní dôvery občanov vo verejné orgány. Väčšina z 27 členských štátov EÚ má svoju HSR, ktorá zabezpečuje účasť hospodárskych a sociálnych aktérov na verejnom rozhodovaní.

Hlavným pilierom tejto dlhodobej a štruktúrovanej spolupráce sa stali neformálne výročné schôdze predsedov a generálnych tajomníkov národných HSR krajín EÚ a EHSV. Ich cieľom je výmena názorov na zloženie, fungovanie a prácu príslušných inštitúcií a využívanie najlepších postupov, ako aj diskusia o aktuálnych európskych otázkach a problematike, ktorá zaujíma všetky HSR.

Vzhľadom na prebiehajúcu európsku integráciu, technologickú transformáciu a pokračujúcu globalizáciu je stále naliehavejšou potreba konkrétnejšej spolupráce zameranej na hlavné súčasné európske otázky. Každoročné stretnutie predsedov a generálnych tajomníkov zvyčajne vyvrcholí spoločným vyhlásením, ktoré obsahuje konkrétne odporúčania a návrhy týkajúce sa politík EÚ a je adresované predsedom európskych inštitúcií.

Z praktického hľadiska spolupráca prebieha v skupine EHSV pre európsky semester, na pravidelných spoločných konferenciách a seminároch o aktuálnych témach a prostredníctvom spoločného portálu CESlink.

Hoci sa organizačná štruktúra, zloženie a pracovné postupy národných HSR značne líšia, ich spolupráca s EHSV je veľmi účinným spôsobom, ako „bruselský program“ priblížiť európskym občanom a občiansku spoločnosť lepšie zapojiť do rozhodovacieho procesu EÚ.

Vzťahy a dialóg s HSR v krajinách mimo EÚ monitoruje sekcia EHSV pre vonkajšie vzťahy (REX). Sekcia REX spolupracuje s krajinami AKT, krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, USA, Kanadou, euro-stredomorskými partnermi, Ukrajinou, Gruzínskom, Moldavskom, Tureckom, západným Balkánom, Ruskom, Čínou, Japonskom a Kóreou. Na každoročných samitoch euro-stredomorského partnerstva sa stretávajú rôzni zástupcovia hospodárskych a sociálnych rád alebo podobných inštitúcií, zástupcovia zamestnávateľov, odborových zväzov, iných hospodárskych a sociálnych záujmových skupín a mimovládnych organizácií z krajín, ktoré sú členmi Únie pre Stredozemie.