HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA

Spustenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a zavedenie eura patria medzi najvýznamnejšie míľniky európskej integrácie. HMÚ spája pre krajiny eurozóny jednotnú menovú politiku s decentralizovanou zodpovednosťou za väčšinu hospodárskych politík, hoci na vnútroštátne rozpočtové stratégie sa naďalej vzťahujú určité obmedzenia.

Medzinárodná finančná a hospodárska kríza, ktorá prepukla v roku 2008, spôsobila, že sa naplno prejavili protirečenia a štrukturálne obmedzenia HMÚ, ktoré prispeli k akumulácii makroekonomických nerovnováh a v konečnom dôsledku spôsobili, že niektoré krajiny EÚ zostali ekonomicky stabilnejšie než iné. Odvtedy Európska centrálna banka (ECB) zaviedla súbor nekonvenčných opatrení v oblasti menovej politiky, zatiaľ čo ostatné európske inštitúcie a členské štáty spustili iniciatívy na vytvorenie bankovej únie a posilnenie hospodárskej a rozpočtovej koordinácie, a to najmä v eurozóne.

Tento proces obnovovania rovnováhy stále prebieha. Diskusie o vhodných makroekonomických a menových politikách, nástrojoch a inštitúciách potrebných na ich vykonávanie, ako aj o postavení krajín mimo eurozóny sú naďalej veľmi intenzívne.

EHSV o HMÚ

EHSV sa domnieva, že jednotná mena môže byť udržateľná iba v rámci silného, vyváženého a inkluzívneho rastu zabezpečeného zvýšením verejných a súkromných investícií, vzostupnou hospodárskou konvergenciou medzi krajinami eurozóny a lepšou celkovou konkurencieschopnosťou. Tieto ciele si vyžadujú tak hospodárske, ako aj politické záväzky na úrovni EÚ. V tejto súvislosti majú opatrenia na prehĺbenie a dokončenie hospodárskej a menovej únie zásadný význam pre budúcnosť EÚ ako celku.