Kategória „Sociálne hospodárstvo“

This page is also available in

Kategória „Sociálne hospodárstvo“ je zložená z členov zo skupiny Rozmanitá Európa a zo skupiny Zamestnávatelia. Táto kategória zastupuje družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie a sociálne mimovládne organizácie.

Sektor sociálneho hospodárstva zahŕňa širokú škálu pojmov používaných v jednotlivých členských štátoch, ako napr. „solidárne hospodárstvo“ a „tretí sektor“. Pre všetky podniky sociálneho hospodárstva sú príznačné spoločné hodnoty ako solidarita, sociálna súdržnosť, prednosť jedinca pred kapitálom, sociálna zodpovednosť, demokratický manažment a skutočnosť, že ich hybnou silou nie je zisk, a že akýkoľvek zisk je opätovne investovaný do podniku a spoločnosti.

Sociálne hospodárstvo je teda odlišný spôsob podnikania, ktorý neustále spája všeobecný záujem, ekonomickú výkonnosť, sociálne aspekty a demokratické fungovanie, a pritom predstavuje desať percent všetkých európskych podnikov, teda ide o dva milióny podnikov, a šesť percent zamestnanosti EÚ. Sociálne hospodárstvo ako také je kľúčovým prvkom európskeho sociálno-ekonomického modelu.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Rozmanitá Európa.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Joint declaration

Activity report 2019

Activity report 2018

Annual report2017