Okrúhle stoly mládeže o klíme a udržateľnosti

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Okrúhle stoly mládeže o klíme a udržateľnosti sú priestorom pre pravidelný, štruktúrovaný a zmysluplný dialóg mladých ľudí s rozhodujúcimi činiteľmi EÚ. Tieto podujatia sa začali organizovať po prijatí stanoviska EHSV na tému Dosiahnuť štruktúrované zapojenie mladých v oblasti klímy a udržateľnosti v rozhodovacom procese EÚ.

Okrúhle stoly mládeže EÚ sa konajú dvakrát do roka a organizuje ich Európsky hospodársky a sociálny výbor v spolupráci s Európskym fórom mládeže, Generation Climate Europe a Európskou komisiou. Každý okrúhly stôl sa zameriava na nejakú konkrétnu tému týkajúcu sa klímy a udržateľnosti a zakaždým sa pri ňom zíde skupina približne desiatich zástupcov mládeže s členom Európskej komisie, ktorého portfólio je pre danú diskusiu relevantné.

Dôležitou súčasťou okrúhlych stolov mládeže EÚ je monitorovací mechanizmus vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby Európska komisia požiadavky mladých ľudí náležite zohľadňovala. Zástupcovia mládeže predložia po každom podujatí príslušnému komisárovi dokument s niekoľkými politickými požiadavkami. Komisár sa zaväzuje, že s podporou príslušných generálnych riaditeľstiev v priebehu nasledujúceho mesiaca poskytne na tieto požiadavky jasnú písomnú odpoveď. Oba dokumenty sa potom zverejnia na webovej stránke podujatia.

Na sledovanie okrúhlych stolov nie je potrebná žiadna registrácia, pretože sa vždy vysielajú cez internet na našom webovom sídle. Sledujte ich naživo a zapojte sa do diskusie!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!