DANE

Pôvodným účelom zdaňovania je vytvárať príjmy pre vlády, avšak zdaňovanie ovplyvňuje aj ďalšie kľúčové oblasti politiky, ako je napríklad hospodárska súťaž, zamestnanosť a investície.

Daň sa vyberá od fyzických osôb a spoločností, a to z príjmu, spotreby, bohatstva, majetku alebo určitých hospodárskych činností. Neplnenie daňovej povinnosti je trestné podľa zákona.

Zdaňovanie je pre verejné orgány cenným nástrojom, pretože sa môže použiť na ovplyvnenie správania hospodárskych subjektov. Takže členské štáty bránia svoje výhradné práva v tejto oblasti, a tým sťažujú harmonizáciu na úrovni EÚ. Treba pripomenúť, že všetky európske právne predpisy týkajúce sa zdaňovania si vyžadujú jednomyseľnosť v Rade.

Široký dosah zdaňovania znamená aj to, že z času na čas si členské štáty ponechávajú určité daňové opatrenia z dôvodov konkurencieschopnosti, aj keď sú všeobecne uznávané ako škodlivé pre EÚ ako celok.

EHSV o zdaňovaní

EHSV zastáva názor, že členské štáty podceňujú mieru daňovej harmonizácie potrebnej na efektívne fungovanie hospodárskej a menovej únie, a že je potrebné dosiahnuť väčší pokrok. EHSV sa vyslovuje za väčšiu harmonizáciu a zosúladenie odstraňovaním daňových prekážok v cezhraničnom obchode na vnútornom trhu. Je potrebná väčšia a lepšia spolupráca medzi členskými štátmi v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom, ako aj proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Pokiaľ ide o nepriame dane, EHSV podporuje vytvorenie spoľahlivého jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH.