Sekcie a iné pracovné orgány

EHSV má šesť sekcií, ktoré sa špecializujú na konkrétne oblasti, ktoré sú pre občanov Európskej únie dôležité, od sociálnych otázok až po hospodárske záležitosti, energetiku, životné prostredie, vonkajšie vzťahy či vnútorný trh. V závislosti od svojej odbornej spôsobilosti sa členovia zapájajú do práce jednej alebo viacerých sekcií. Práve v nich sa odvádza leví podiel práce na stanoviskách. EHSV má okrem toho aj poradnú komisiu pre priemyselné zmeny (CCMI), ktorá pomáha priemyslu EÚ predvídať dosah globalizácie a prispôsobovať sa mu.

Sekcie/poradná komisia EHSV:

EHSV má tiež tri špecializované monitorovacie strediská: Stredisko pre monitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu (SMDTJT), Stredisko pre monitorovanie trhu práce (SMTP) a Stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja (SMTUR), a navyše aj skupinu ad hoc Európsky semester a skupinu ad hoc Základné práva a právny štát.

Na udržiavanie kontaktov a komunikáciu s európskymi organizáciami a sieťami občianskej spoločnosti a monitorovanie spoločných iniciatív bola zriadená kontaktná skupina.