Doprava

Dynamická a ambiciózna politika

Doprava je pre Európu životne dôležitým odvetvím. Predstavuje jednu z najvýznamnejší oblastí pôsobenia EÚ a má veľký vplyv na sociálnu a environmentálnu pohodu v mestách aj na vidieku. Každý rok je veľký počet stanovísk sekcie pre dopravu, energetiku infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) venovaný doprave.

K pokroku v doprave jednoznačné patrí budovanie lepšej a ekologickejšej infraštruktúry, ktorá rozprúdi hospodársky rast a zlepší obchodovanie. Avšak patrí k nemu aj znižovanie emisií oxidu uhličitého a spotreby energie a riešenie problematiky dopravného preťaženia a nedostatočného prístupu, ktorý môže jednotlivcov, hlavne starších alebo zdravotne postihnutých ľudí, izolovať v ich príbytkoch. Doprava by v rámci sociálne spravodlivej transformácie mala tiež zostať sofistikovaným a konkurencieschopným odvetvím smerujúcim k digitalizácii a využívaniu čistej energie. EHSV skúma a posudzuje dopravnú politiku EÚ z hľadiska potrieb a záujmov všetkých častí európskej občianskej spoločnosti a z hľadiska všetkých jej obáv.

Zapájanie aktérov občianskej spoločnosti

Uznáva sa, že naplnenie ambícií EÚ v doprave si vyžaduje intenzívnejšie a inkluzívnejšie zapájanie občianskej spoločnosti do prípravy politických opatrení aj do ich vykonávania. Sekcia TEN zriadila tematickú študijnú skupinu, ktorej úlohou je podporovať vysokú úroveň účasti občianskej spoločnosti a jej zapojenie do rozhodovania v súvislosti s dopravou.