Členovia a skupiny

This page is also available in

EHSV má 329 členov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú vymenovaní na obnoviteľné päťročné funkčné obdobie. Súčasné funkčné obdobie trvá od októbra 2015 do septembra 2020. Členov navrhujú národné vlády a vymenúva ich Rada Európskej únie. Pracujú nezávisle a svoje povinnosti vykonávajú v záujme všetkých občanov EÚ. Počet členov za každý štát je stanovený pomerne k počtu obyvateľov krajiny.

Členovia sú podľa toho, koho zastupujú, rozdelení do troch skupín: Zamestnávatelia (skupina I), Pracovníci (skupina II) a Rozmanitá Európa (poľnohospodári, slobodné povolania, spotrebitelia a pod. – skupina III). Každá skupina má svoj sekretariát. Členovia EHSV sa môžu sami rozhodnúť, do ktorej skupiny chcú patriť.

Členovia EHSV môžu tiež na dobrovoľnom základe vytvárať kategórie, ktoré zastupujú rôzne hospodárske a sociálne záujmy organizovanej občianskej spoločnosti EÚ a ktoré tvoria členovia spomínaných troch skupín.