Prístup k dokumentom EHSV

článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že občania a osoby s bydliskom v EÚ majú právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie.

Rozhodnutie EHSV 2003/603 obsahuje konkrétne ustanovenia o prístupe k dokumentom výboru v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001.

Ako sa občania môžu dostať k dokumentom EHSV?

 • V snahe uľahčiť občanom EÚ prístup k svojim dokumentom vytvoril EHSV elektronický register dokumentov DM Search.
 • DM Search umožňuje priamy prístup k dokumentom EHSV.
 • Dokumenty sú priamo prístupné v elektronickej forme.
 • Prístup k nim je bezplatný a žiadosť si nevyžaduje žiadne zdôvodnenie.

Čo robiť v prípade, ak v DM Search nie je možné dokument nájsť alebo konzultovať?

 • Dokumenty, ktoré nie je možné nájsť alebo priamo konzultovať v DM Search, možno získať na požiadanie. Žiadosti sa EHSV zasielajú prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Ako dlho trvá, kým žiadateľ dostane odpoveď?

 • EHSV uplatňuje v tomto prípade administratívny postup, ktorý môže mať dve fázy (prvá žiadosť a opakovaná žiadosť).
 • EHSV žiadosť najprv zaregistruje, potom ju posúdi a do 15 pracovných dní na ňu odpovie. V niektorých výnimočných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní.
 • Ak bola Vaša prvá žiadosť úplne alebo čiastočne zamietnutá alebo ak ste na ňu nedostali odpoveď v stanovenej lehote, môžete pomocou rovnakého formulára podať opakovanú žiadosť, v ktorej uvediete registračné číslo pridelené Vašej prvej žiadosti. EHSV túto druhú žiadosť spracuje do 15 pracovných dní od registrácie.
 • Ak EHSV na opakovanú žiadosť neodpovie v stanovenej lehote alebo ak ju čiastočne či úplne zamietne, môžete sa obrátiť na súd alebo podať sťažnosť ombudsmanovi.

Ako budú spracované moje osobné údaje uvedené vo formulári?

 • Vaše osobné údaje uvedené vo formulári žiadosti o prístup k dokumentom sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2018/1725.
 • Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov (pozri dokument na stiahnutie nižšie vo všetkých jazykoch EÚ) nájdete všetky informácie a podrobnosti o spracúvaní Vašich údajov v EHSV.
Ak nemôžete dokument nájsť prostredníctvom DM Search, vyplňte tento formulár na vyžiadanie dokumentov.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents