Πρόσβαση στα Έγγραφα της ΕΟΚΕ

Το Άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Η Απόφαση αριθ. 2003/603 της ΕΟΚΕ περιέχει τις ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1049/2001.

Πώς μπορούν οι πολίτες να προσπελάσουν τα έγγραφα της ΕΟΚΕ;

 • Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στα έγγραφά της, η ΕΟΚΕ ανέπτυξε το ηλεκτρονικό μητρώο εγγράφων DM Search.
 • Το DM Search παρέχει άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΟΚΕ.
 • Τα έγγραφα είναι άμεσα προσβάσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Η πρόσβαση σε αυτά είναι δωρεάν και δεν απαιτείται καμία αιτιολόγηση του σχετικού αιτήματος.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο ή προσβάσιμο στο DM Search;

 • Έγγραφα που δεν είναι διαθέσιμα ή άμεσα προσβάσιμα στο DM Search διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ΕΟΚΕ μέσω του κάτωθι εντύπου αίτησης.

Σε αυτήν την περίπτωση, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την απάντηση;

 • Η ΕΟΚΕ εφαρμόζει διοικητική διαδικασία δύο σταδίων (αρχικό αίτημα και αίτημα επιβεβαίωσης)
 • Μετά την καταχώρηση του αιτήματος, η ΕΟΚΕ θα το αξιολογήσει και θα απαντήσει εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία ενδέχεται να παραταθεί κατά 15 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.
 • Αν το αρχικό σας αίτημα απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει, ή εάν δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης περιόδου, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επιβεβαίωσης εντός 15 εργάσιμων ημερών χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο. Δηλώστε ότι πρόκειται για αίτημα επιβεβαίωσης και επισημάνετε τον αριθμό καταχώρησης που έλαβε το αρχικό σας αίτημα. Η ΕΟΚΕ θα επεξεργαστεί το αίτημα επιβεβαίωσης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώρησή του.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της ΕΟΚΕ να απαντήσει σε αίτημα επιβεβαίωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης του αιτήματος επιβεβαίωσης από την ΕΟΚΕ, έχετε την επιπρόσθετη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ή υποβολής παραπόνου στον Διαμεσολαβητή.

Τι επεξεργασίας θα τύχουν τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο έντυπο αίτησής μου;

 • Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο έντυπο αίτησης για την πρόσβαση σε έγγραφα.
 • Στη δήλωση περί απορρήτου (βλ. την ενότητα Τηλεφορτώσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ΕΟΚΕ.
Εάν δεν βρίσκετε κάποιο έγγραφο μέσω του DM search, συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ αίτησης για την πρόσβαση σε έγγραφα

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents