Πρόσβαση στα Έγγραφα της ΕΟΚΕ

This page is also available in

Το Άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Η Απόφαση αριθ. 2003/603 της ΕΟΚΕ περιέχει τις ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1049/2001.

Πώς μπορούν οι πολίτες να προσπελάσουν τα έγγραφα της ΕΟΚΕ;

  • Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στα έγγραφά της, η ΕΟΚΕ ανέπτυξε το ηλεκτρονικό μητρώο εγγράφων DM Search.
  • Το DM Search παρέχει άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΟΚΕ.
  • Τα έγγραφα είναι άμεσα προσβάσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Η πρόσβαση σε αυτά είναι δωρεάν και δεν απαιτείται καμία αιτιολόγηση του σχετικού αιτήματος.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο ή προσβάσιμο στο DM Search;

  • Έγγραφα που δεν είναι διαθέσιμα ή άμεσα προσβάσιμα στο DM Search διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ΕΟΚΕ μέσω του κάτωθι εντύπου αίτησης.

Σε αυτήν την περίπτωση, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την απάντηση;

  • Μετά την καταχώρηση του αιτήματος, η ΕΟΚΕ θα το αξιολογήσει και θα απαντήσει εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία ενδέχεται να παραταθεί κατά 15 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Τι επεξεργασίας θα τύχουν τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο έντυπο αίτησής μου;

  • Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο έντυπο αίτησης για την πρόσβαση σε έγγραφα.
  • Στη δήλωση περί απορρήτου (βλ. την ενότητα Τηλεφορτώσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ΕΟΚΕ.
Εάν δεν βρίσκετε κάποιο έγγραφο μέσω του DM search, συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ αίτησης για την πρόσβαση σε έγγραφα

Downloads

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα