Достъп до документи на ЕИСК

член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз се урежда правото на гражданите и на пребиваващите в ЕС да имат достъп до документи на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

В Решение 2003/603 на ЕИСК се съдържат специални разпоредби относно достъпа до документите на Комитета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Как гражданите могат да получат достъп до документи на ЕИСК?

 • За да улесни достъпа до документи на гражданите на ЕС, ЕИСК разработи електронен регистър на документи DM Search.
 • Той осигурява директен достъп до документите на ЕИСК.
 • Документите се предоставят в електронен формат.
 • Достъпът до тях е безплатен и искането не се нуждае от обосновка.

Какво става, ако даден документ не може да бъде намерен или отворен в рамките на търсене в електронния регистър?

 • Документите, които не могат да бъдат директно намерени или отворени, могат да бъдат получени чрез заявка. Заявките могат да бъдат изпращани до ЕИСК чрез попълване на формуляра по-долу.

В този случай колко време ще отнеме, за да получите отговор?

 • ЕИСК прилага административна процедура на два етапа (първоначално искане и потвърдително заявление).
 • При регистриране на заявка ЕИСК ще я разгледа и ще отговори в срок от 15 работни дни. В редки случаи този срок може да бъде удължен с още 15 работни дни.
 • В случай на цялостен или частичен отказ на първоначалното Ви искане, или ако не получите отговор в определения срок, може да подадете потвърдително заявление в срок от 15 работни дни като използвате същия формуляр. Моля, посочете, че става въпрос за потвърдително заявление и отбележете регистрационния номер, определен за първоначалното искане. Потвърдителното заявление ще бъде обработено от ЕИСК в срок от 15 работни дни от датата на регистрацията.
 • В случай че ЕИСК не отговори на потвърдително заявление в рамките на предвидения срок или при цялостен или частичен отказ от страна на ЕИСК на потвърдително заявление, разполагате с допълнителна възможност за съдебно производство или подаване на жалба до Омбудсмана.

Как ще бъдат обработвани моите данни във формуляра?

 • Регламент (ЕС) № 2018/1725 се прилага за обработката на личните данни, събрани за горепосочените цели.
 • В декларацията за поверителност (вж. по-долу документа за изтегляне на всички езици на ЕС) можете да намерите цялата информация и подробности относно обработката на Вашите данни от страна на ЕИСК.
Ако не можете да намерите документи чрез електронния регистър, моля, попълнете този  формуляр за заявка на документи.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents