Rochtain ar dhoiciméid CESE

Tá sé leagtha síos in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go bhfuil an ceart ag saoránaigh agus ag cónaitheoirí san Aontas Eorpach rochtain a fháil ar dhoiciméid de chuid institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais.

I gCinneadh 2003/603 ó CESE luaitear na forálacha sonracha maidir le rochtain a fháil ar dhoiciméid an Choiste, i gcomhréir le Rialachán 1049/2001.

Conas is féidir le saoránach rochtain a fháil ar dhoiciméid CESE?

 • Chruthaigh CESE an clár leictreonach doiciméad DM Search chun an rochtain ar dhoiciméid a éascú do shaoránaigh an Aontais.
 • Tugann DM Search rochtain dhíreach ar dhoiciméid CESE.
 • Is féidir rochtain dhíreach a fháil ar na doiciméid i bhformáid leictreonach.
 • Ní gá íoc as an tseirbhís sin agus ní theastaíonn aon chúis ar leith ó dhuine le doiciméad a iarraidh.

Cad a tharlaíonn mura féidir doiciméad a aimsiú nó a cheadú in DM Search?

 • Doiciméid nach féidir a aimsiú nó a cheadú in DM Search, is féidir iad a fháil arna iarraidh sin duit. Is gá iarratas a sheoladh chuig CESE tríd an bhfoirm thíos.

Sa chás sin, cá fhad a thógfaidh sé freagra a fháil?

 • Tá nós imeachta riaracháin dhá chéim ag CESE (iarraidh thosaigh agus iarratas daingniúcháin).
 • Tar éis do CESE an iarraidh a chlárú, déanfaidh sé í a mheas agus tabharfaidh sé freagra ina leith laistigh de 15 lá oibre ar a mhéad. I gcásanna eisceachtúla, is féidir síneadh 15 lá oibre eile a chur leis an tréimhse ama sin.
 • Má dhiúltaítear don iarraidh thosaigh go hiomlán nó go páirteach, nó mura bhfaightear freagra laistigh den tréimhse atá leagtha síos, is féidir iarratas daingniúcháin a dhéanamh laistigh de 15 lá oibre tríd an bhfoirm chéanna. Sonraigh gur iarratas daingniúcháin atá ann agus luaigh an chláruimhir a sannadh don iarraidh thosaigh. Láimhseálfaidh CESE an t‑iarratas daingniúcháin laistigh de 15 lá oibre ón tráth a cláraíodh é.
 • I gcás ina mainníonn CESE freagra a thabhairt ar iarratas daingniúcháin laistigh den teorainn ama fhorordaithe nó i gcás ina ndiúltaíonn CESE go páirteach nó go hiomlán don iarratas daingniúcháin, is féidir imeachtaí cúirte a thionscnamh nó gearáin a dhéanamh leis an Ombudsman.

Conas a dhéanfar na sonraí a thugtar ar an bhfoirm a phróiseáil?

 • Is é Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 an dlí atá i bhfeidhm maidir le próiseáil na sonraí pearsanta sin a bhailítear ar an bhfoirm.
 • Sa ráiteas príobháideachais (féach thíos na naisc leis an ráiteas sna teangacha oifigiúla uile) tugtar an fhaisnéis agus na sonraí go léir maidir leis an gcaoi a láimhseálann an Coiste sonraí pearsanta.
Mura féidir leat teacht ar dhoiciméad áirithe in DM Search, líon isteach an FHOIRM seo chun doiciméid a iarraidh.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents