Piekļuve EESK dokumentiem

Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantā ir noteiktas pilsoņu un ES iedzīvotāju tiesības piekļūt Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru dokumentiem.

EESK Lēmumā Nr. 2003/603 ir iekļauti īpaši noteikumi par piekļuvi EESK dokumentiem saskaņā ar Regulu Nr. 1049/2001.

Kā iedzīvotāji var piekļūt EESK dokumentiem?

 • Lai ES iedzīvotājiem atvieglotu piekļuvi dokumentiem, EESK ir izstrādājusi elektronisko dokumentu reģistru DM Search.
 • DM Search nodrošina tiešu piekļuvi EESK dokumentiem.
 • Šie dokumenti ir tiešā veidā pieejami elektroniskā formātā.
 • Piekļuve tiem ir bez maksas, un pieprasījumam nav vajadzīgs nekāds pamatojums.

Kas notiek, ja dokumentu nevar atrast vai skatīt ar DM Search?

 • Dokumentus, kurus nevar atrast vai skatīt tiešā veidā ar DM Search, var saņemt pēc pieprasījuma. Pieprasījumus var nosūtīt EESK, izmantojot turpmāk norādīto veidlapu.

Cik daudz laika šajā gadījumā būs vajadzīgs, lai saņemtu atbildi?

 • EESK izmanto divpakāpju administratīvo procedūru (sākotnējais pieprasījums un atkārtots pieteikums).
 • Pēc pieprasījuma reģistrēšanas EESK to izskatīs un sniegs atbildi 15 darba dienu laikā. Dažos izņēmuma gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl par 15 darba dienām.
 • Ja jūsu sākotnējo pieprasījumu pilnībā vai daļēji noraida vai jūs nesaņemat atbildi norādītajā laika periodā, varat iesniegt atkārtotu pieteikumu 15 darba dienu laikā, izmantojot to pašu veidlapu. Lūdzu, norādiet, ka tas ir atkārtots pieteikums, un miniet sākotnējam pieprasījumam piešķirto reģistrācijas numuru. Atkārtotu pieteikumu EESK izskata 15 darba dienu laikā no tā reģistrēšanas brīža.
 • Ja noteiktajā laikā EESK nesniedz atbildi uz atkārtotu pieteikumu vai EESK pilnībā vai daļēji noraida atkārtotu pieteikumu, jums vēl ir iespēja vērsties tiesā vai iesniegt sūdzību Ombudam.

Kā tiks apstrādāti mani veidlapā norādītie dati?

 • Uz to personas datu apstrādi, kas tiek vākti veidlapā pieteikumam par piekļuvi dokumentiem, attiecas Regula (ES) Nr. 2018/1725.
 • Paziņojumā par privātumu (sk. zemāk lejupielādes visās ES valodās) jūs atradīsiet visu informāciju un detalizētas norādes par to, kā EESK rīkojas ar jūsu datiem.
Ja dokumenti nav atrodami, izmantojot DM Search, lūdzu, aizpildiet šo VEIDLAPU, lai pieprasītu dokumentus.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents