Juurdepääs komitee dokumentidele

This page is also available in

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 15 on sätestatud ELi kodanike ja elanike õigus pääseda ligi liidu institutsioonide, organite ja asutuste dokumentidele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee otsus nr 2003/603 sisaldab konkreetseid sätteid komitee dokumentidele juurdepääsu kohta kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001.

Kuidas saavad kodanikud komitee dokumente lugeda?

  • Et lihtsustada ELi kodanike juurdepääsu dokumentidele, on komitee töötanud välja elektroonilise dokumendiregistri DM Search.
  • DM Search annab komitee dokumentidele vahetu juurdepääsu.
  • Dokumentidele saab vahetult ligi pääseda elektrooniliselt.
  • Juurdepääs on tasuta ja taotlust ei ole vaja põhjendada.

Mis juhtub, kui DM Searchi kaudu ei ole võimalik dokumenti leida või sellega tutvuda?

  • Kui DM Searchi kaudu dokumenti ei leia või ei saa sellega tutvuda, võib dokumendi saamiseks esitada taotluse. Taotluse saab komiteele saata allpool esitatud vormi kaudu.

Kui palju aega kulub sellisel juhul vastuse saamiseks?

  • Pärast taotluse registreerimist hindab komitee taotlust ja vastab 15 tööpäeva jooksul. Erandjuhtudel võidakse seda tähtaega pikendada veel 15 tööpäeva võrra.

Kuidas minu andmeid töödeldakse?

  • Isikuandmeid, mida olete dokumentidele juurdepääsu taotlemise vormil esitanud, töödeldakse määruse (EL) 2018/1725 kohaselt.
  • Isikuandmete kaitse avalduses (allpool allalaadimiseks kättesaadav kõigis ELi keeltes) on kirjas kogu teave selle kohta, kuidas komitee Teie andmeid töötleb.
Kui Te ei leia dokumente DM Searchi kaudu, täitke palun ära dokumentide taotlemise VORM.

Downloads

Isikuandmete kaitse avaldus: dokumentidele juurdepääsu taotlemise vorm