Vabade kutsete huvigrupp

2017. aasta septembris loodi komitees ametlikult vabade kutsete huvigrupp, kuhu kuuluvad komitee liikmed, kes esindavad kutseorganisatsioone või on ise vabakutselised. Huvigruppi kuuluvad liikmed on pärit ELi põhja-, lõuna-, ida- ja lääneosa liikmesriikidests.

Huvigrupp tuleb kokku kolm korda aastas, et jälgida ja arutada selliseid uusimaid poliitilisi ja õiguslikke arenguid Euroopa tasandil, mis mõjutavad nimetatud kutsealadel töötamist. Varem tegelesid selle valdkonnaga VKEde ja käsitöönduse huvigruppi kuuluvad liikmed. Otsus luua eraldi huvigrupp vabadele kutsetele annab tunnistust pühendumisest kõnealusele teemale: tagada, et vabad kutsete esindajad tegutsevad ühisel alusel ja et nad saavutaksid niimoodi lähiaastatel Euroopa Liidus oma täieliku potentsiaali. Sellega seoses võib Euroopa mitmekesisuse rühma Roomas toimunud erakorralist koosolekut „Vabad kutsed Euroopa arengu hoovana: Euroopa vabade kutsete manifesti suunas“ vaadelda kui huvigrupi tegevuse nurgakivi ja panust platvormide töömeetodisse, et võimaldada Euroopa sidusrühmadel sellesse protsessi panustada.

Igal aastal korraldab huvigrupp vabade kutsete päeva, mille raames arutatakse teemasid, mis avaldavad vabadele kutsetele erilist mõju, nt digiteerimine ja tehisintellekt.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society