Sotsiaalküsimused

ELis on 25 miljonit töötut ja 122 miljonit inimest, kes elavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. Need arvud näitavad vajadust suurema majandusliku lähenemise järele, et parandada Euroopa kodanike elujärge. Kuigi kaasavad ja aktiivsed tööturumeetmed on väga olulised inimestele inimväärsete töökohtade loomisel, on õiglased ja tõhusad sotsiaalkindlustussüsteemid otsustava tähtsusega, et tagada kõigi sotsiaalkaitse ja ühiskonnast endiselt kõrvale jäetute sotsiaalne kaasamine.

Sotsiaalküsimuste hulka kuuluvad inimväärsed töökohad, sotsiaalkindlustus, sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasamine, vaesuse vähendamine, sooline võrdõiguslikkus, puuetega inimesed, laste ja perede vajadused, noored, eakad ja vähemused, nagu romad, ligipääs tervishoiule, õiguskaitsele, haridusele, kultuurile ja spordile ning vabatahtlik tegevus ja kodanikuaktiivsus. Selle peamine, kõigi alavaldkondade ühine eesmärk on anda sotsiaalpoliitika keskmes inimestele võrdsed alused ning selle peamine poliitiline vahend ELi tasandil on Euroopa sotsiaalõiguste sammas.

Sellega tihedalt seotud teemad on tööhõive, haridus ja koolitus, rände- ja varjupaigaküsimused, põhi- ja kodanikuõigused, millega tegeleb samuti peamiselt tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC). SOCi sektsiooni tööturu vaatlusrühm jälgib konkreetselt Euroopa tööjõudu ja tööturgu mõjutavaid suundumusi ja väljakutseid. Temaatilised uurimisrühmad „Puuetega inimeste õigused“ ja „Romade kaasamine“ tegelevad asjaomaste konkreetsete küsimustega. Lisaks on komitee kõnealuses valdkonnas koostatud arvamustega loonud märkimisväärse sotsiaalvaldkonna õigustiku.