Majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioon (ECO)

This page is also available in

Majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioon (ECO) on üks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuuest valdkondlikust sektsioonist. Sektsiooni peamine ülesanne on koostada komitee täiskogus vastuvõetavaid arvamusi, milles kajastatakse organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohti järgmistes ELi poliitikavaldkondades.

  • Majandus- ja rahaliidu vallas käsitleb ECO sektsioon majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamist Euroopa poolaasta raames, pärast majanduskriisi majandus- ja rahaliidu ülesehituse süvendamiseks ja täiendamiseks tehtavaid algatusi ning muid majanduse juhtimisega seotud teemasid, et tagada stabiilsus, majanduskasv ja tööhõive.
  • ECO sektsioon on pädev finantsperspektiivi, omavahendite ja Euroopa Liidu eelarve küsimustes ning samuti statistika küsimustes.
  • Maksustamise osas on sektsiooni ülesanne tegeleda maksude ühtlustamise ja selle valdkonna õigusaktide ühtlustamise küsimustega.
  • Samuti käsitletakse küsimusi, mis on seotud finants- ja kapitaliturgude stabiilsuse, toimimise ja integreerimisega.
  • ECO sektsiooni pädevusvaldkonda kuuluvad ka ühtekuuluvus-, regionaal- ja linnapoliitika küsimused, mille eesmärk on vähendada majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi ELis ning edendada majanduskasvu ja tööhõivet.

Lisaks arvamuste koostamisele korraldab sektsioon regulaarselt avalikke ja temaatilisi arutelusid oma pädevusvaldkonda kuuluvate päevakajaliste küsimuste üle. Peale selle osalevad ECO sektsiooni liikmed sageli mitmesugustel üritustel Brüsselis ja üle Euroopa Liidu, säilitades seeläbi tihedad sidemed otsustajate ja kodanikuühiskonna esindajate vahel.

Kaksteist sektsiooni liiget moodustavad ECO sektsiooni juhatuse, mille ülesanne on kooskõlastada sektsiooni tööd. Sektsioon on moodustanud alalise uurimisrühma konkreetsete arvamuste väljatöötamiseks, mis on seotud majandus- ja eelarvejuhtimisega euroalal.

ECO sektsiooni liikmete tegevust toetab ECO sektsiooni sekretariaat.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018