Üldhuviteenused

This page is also available in

Üldhuviteenused on Euroopa sotsiaalset mudelit ja sotsiaalset turumajandust toetav sammas.

Need hõlmavad selliseid valdkondi nagu eluase, vee- ja energiavarustus, jäätme- ja reoveekäitlus, ühistransport, tervishoid, sotsiaalteenused, noored ja perekond, kultuur ja teabevahetus ühiskonnas, sh ringhääling, interneti- ja telefoniteenused.

Üldhuviteenused aitavad inimestel elada väärikalt ning tagavad kõigile õiguse pääseda ligi olulistele kaupadele ja teenustele. Nii tagatakse õiglus, sotsiaalne ühtekuuluvus ja sotsiaalne lõimumine ning antakse panus kõigi ELi kodanike võrdsesse kohtlemisse.

Üldhuviteenused on majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning kestliku arengu edendamise nurgakivi.

Üldhuviteenused kaitsevad ka kõige kahjulikemate sotsiaalsete ja piirkondlike mõjude eest, sest nende eesmärk on tagada üldine ligipääs olulistele kaupadele ja teenustele ning põhiõiguste kaitse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee lõi ajutise uurimisrühma „Üldhuviteenused“ mille ülesanne on hinnata Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna mureküsimusi ja esindada nende vaateid üldhuviteenuste vallas. 

Üldeesmärk on aidata tagada kõigile Euroopa kodanikele ligipääs kvaliteetsetele ja taskukohastele üldhuviteenustele.