Kontaktrühm

Kontaktrühm loodi 2004. aastal, et luua raamistik komitee ja kontaktrühmaga seotud Euroopa organisatsioonide ja võrgustike ning samuti komitee ja teiste ELi institutsioonide vahelisele poliitilisele dialoogile ja koostööle ühist huvi pakkuvates valdkonnaülestes küsimustes.

Rühm toimib ainulaadse kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ELi institutsioonide vahelise sillana, tagades kodanikuühiskonna dialoogi ja edendades osalusdemokraatiat. Kontaktrühm on kanal, mille vahendusel kodanikuühiskond saab arutada ja mõjutada ELi tegevuskava ja otsustusprotsessi (nagu on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 11).

Kontaktrühm korraldab ühiseid algatusi ja üritusi, aga ka avalikke arutelusid, konverentse ja seminare ühist huvi pakkuvatel teemadel. Rühma oluline iga-aastane üritus on koos komiteega korraldatavad kodanikuühiskonna päevad.