Kestliku arengu vaatlusrühm

Vaatlusrühma peamine ülesanne on suurendada ELis kestlikkust, edendades integreeritud ja tasakaalustatud viisil majanduslikku jõukust, sotsiaalset kaasatust ja keskkonnaalast vastutust. Vaatlusrühm on võtnud kohustuse toetada kodanike ja kodanikuühiskonna aktiivset osalemist kestlikuma Euroopa poole liikumisel. See on ainus organ ELi institutsioonides, mis on pühendunud üksnes kestlike poliitikameetmete edendamisele kõigis sektorites.

Vaatlusrühma liikmed esindavad väga erinevaid huvirühmi, kellel on eksperditeadmised kõigis meie tegevusvaldkondades ja laiaulatuslikud kontaktid kodanikuühiskonna organisatsioonidega kõigis ELi liikmesriikides.

Kestliku arengu vaatlusrühm soodustab dialoogi ja partnerlust kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide vahel kestliku arengu valdkonnas, korraldades avalikke arutelusid, konverentse, heade tavade vahetamise platvorme, õpikodasid ja mõjuhindamisi ning aidates kaasa komitee arvamuste koostamisele. Vaatlusrühm on ainulaadne, sest see toob kokku väga erinevate huvide ja tagapõhjadega inimesed ja organisatsioonid, kes muidu harva kohtuksid, eesmärgiga luua sidemeid ja uurida uusi võimalusi kestliku arengu teemade käsitlemiseks. Me teeme koostööd sarnaste organisatsioonidega riikide tasandil, nt kestliku arengu nõukogudega, samuti sotsiaalpartnerite ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonidega nii Euroopas kui ka väljaspool. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory