Põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsioon (NAT)

Põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsioon (NAT) vastutab väga erinevate teemade eest, näiteks ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), toidu jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse, ringmajandus, ÜRO kestliku arengu eesmärkide elluviimine ja kliimamuutused.

Õhu kvaliteet, bioloogiline mitmekesisus, jäätmekäitlus, kalandus, metsandus, mahepõllumajandus, toiduohutus, loomade heaolu ja kodanikukaitse – need on mõned konkreetsetest teemadest, millega me tegeleme.

Lisaks arvamuste koostamisele korraldab sektsioon ka palju arutelusid ja konverentse, et koguda kodanikuühiskonna seisukohti. Sektsioonil on ulatuslik kontaktide võrgustik ELi institutsioonides, riikide ametiasutustes, majandus- ja sotsiaalpartnerite ning valitsusväliste organisatsioonide hulgas.

Oleme veendunud, et parem põllumajandus- ja keskkonnapoliitika võib pakkuda lahendusi majanduskriisile, millel on olnud niivõrd kahjulik mõju Euroopa majanduskasvule, tööhõivele ja ostujõule.

Meil tuleb kindlustada 40 miljonit töökohta põllumajandussektoris, hoida meie metsi ja maapiirkondi ning vähendada toidujäätmeid, sest praegu lõpetab kolmandik meie toodetust prügikastis.

Seda eesmärki silmas pidades on sektsiooni hiljutine tegevus hõlmanud praktilisi küsimusi, nagu ÜPP reform, tasakaalustatud territoriaalne areng, jätkusuutlikud toidusüsteemid, Pariisi kliimakokkuleppe rakendamine ja üleminek jätkusuutlikumale Euroopa tulevikule.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2023