Põhi- ja kodanikuõigused

EL ei ole lihtsalt ühine turg, see on Euroopa identiteeti kujundavate ühiste väärtuste liit. Need väärtused on sätestatud Euroopa Liidu lepingus ja need hõlmavad ka põhiõiguste hartas sedastatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid. Liit „rajaneb inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja solidaarsuse jagamatutel ja universaalsetel põhiväärtustel; liidu aluseks on demokraatia ning õigusriigi põhimõte. Liidu kodakondsuse kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit üksikisiku oma tegevuse keskmesse.“

Hartas ühendatakse üheks tekstiks kõik ELi kodanike isiklikud, kodaniku-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused. Need kehtivad ELi õiguse rakendamisel ka ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele.

Iga liikmesriigi kodanikul on lisaks oma riigi kodakondsusele automaatselt ka liidu kodakondsus. ELi kodakondsusega kaasnevad õigused hõlmavad muu hulgas õigust ELi piires vabalt liikuda ja elada. Vähemalt miljonist kodanikust koosnev rühm saab pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole, et esitada konkreetne algatus (Euroopa kodanikualgatus).

Komitee on väga aktiivne põhiõiguste, õigusriigi põhimõtte ja demokraatia edendamisel ning eriti võitluses diskrimineerimisega rassi, etnilise päritolu, puuete või soo alusel.