Ränne ja varjupaik

This page is also available in

Euroopa Liidu oluline eesmärk on tulevikku suunatud ja terviklik, solidaarsusel põhinev Euroopa rände- ja varjupaigapoliitika. Rändepoliitika eesmärk on luua tasakaalustatud lähenemisviis nii seadusliku kui ka ebaseadusliku rändega tegelemiseks.

Organiseeritud kodanikuühiskonnal on esmatähtis roll Euroopa rändepoliitikale sotsiaalse mõõtme ja lisaväärtuse pakkumisel. Kodanikuühiskond annab pagulaste ja rändajate toetamisega ka panuse rände inimlikumal viisil haldamisse ja äsjasaabunute edukasse integreerimisse. Äsjasaabunute sotsiaalne kaasamine saab toimuda üksnes rohujuure tasandil, nagu töökohtades, koolides ja organisatsioonides.

Rändeküsimustega tegeleb tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC) või välissuhete sektsioon (REX). Temaatiline uurimisrühm „Sisseränne ja integratsioon“ tegutseb SOCi sektsiooni egiidi all, korraldades üritusi, millel keskendutakse kodanikuühiskonna rollile rändehalduses ja integratsioonis.

Sektsioon pakub ka sekretariaadi teenuseid Euroopa Rändefoorumile, mida komitee korraldab koostöös Euroopa Komisjoniga. Euroopa rändefoorum on kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide dialoogiplatvorm rände, varjupaiga ja kolmandate riikide kodanike integratsiooniga seotud küsimustes. Foorum toob vähemalt kord aastas kokku kodanikuühiskonna organisatsioonide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, ELi liikmesriikide ja ELi institutsioonide esindajad.