MAKSUSTAMINE

This page is also available in

Maksustamise algne eesmärk on teenida tulu valitsuste jaoks, kuid see mõjutab ka muid olulisi poliitikavaldkondi, nagu konkurents, tööhõive ja investeeringud.

Makse kogutakse üksikisikute ja ettevõtete tulult, tarbimiselt, jõukuselt, varalt või teatud majandustegevuselt. Maksueeskirjade täitmatajätmine on seadusega karistatav.

Maksustamine on ametivõimude jaoks väärtuslik vahend, kuna seda saab kasutada majandustegevuses osalejate käitumise mõjutamiseks. Seetõttu kaitsevadki liikmesriigid oma õigusi selles valdkonnas, muutes ELi tasandi ühtlustamise keerulisemaks. Tasub meeles pidada, et kõik maksustamist reguleerivad ELi õigusaktid nõuavad nõukogu ühehäälset otsust.

Maksustamise ulatuslikust mõjust tulenevalt hoiavad liikmesriigid aeg-ajalt kinni teatud maksualastest meetmetest konkurentsivõimega seotud põhjustel, isegi kui neid meetmeid peetakse üldiselt kahjulikeks ELile tervikuna.

Komitee seisukoht maksustamise kohta

Komitee arvates alahindavad liikmesriigid maksusüsteemide ühtlustamise taset, mida on vaja majandus- ja rahaliidu tõhusaks toimimiseks: selles osas tuleb teha rohkem edusamme. Komitee pooldab suuremat ühtlustamist ja kooskõlastamist, kõrvaldades maksutõkkeid, mis takistavad piiriülest kaubandust siseturul. Suurem ja parem koostöö liikmesriikide vahel on vajalik, et vähendada maksupettusi ja maksudest kõrvalehoidumist, k.a agressiivset maksuplaneerimist. Seoses kaudsete maksudega toetab komitee tugeva ühtse Euroopa käibemaksuala loomist.