Ajutine uurimisrühm „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“

Ajutine uurimisrühm „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ on komitees horisontaalne kogu, mille ülesanne on toimida Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide foorumina, kus nad saavad kokku ja selgitavad üksteisele, milliseks nad peavad põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte olukorda liikmesriikides.

Rühm keskendub oma töös peamistele põhiõigustele ja õigusriigi põhimõtte küsimustele, mis on kodanikuühiskonna jaoks eriti olulised. Kuigi seda tehakse kõiki ELi liikmesriike külastades ja sidet hoides liikmesriikide kodanikuühiskondadega, on eesmärk tuua esile suundumused kogu Euroopas, et luua alus konstruktiivsele dialoogile kõigi sidusrühmade vahel.

Rühm soovib edendada nende Euroopa väärtuste järgimist, mis on kirjas ELi lepingu artiklis 2, põhiõiguste hartas ja Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni esitatud õigusriigi põhimõtetes. Rühma eesmärk on käsitleda kõiki õigusi, sest kodaniku-, poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused on lahutamatud, ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee volitusi arvestades pöörata eritähelepanu õigustele, mis on olulised kodanikuühiskonnale, sh sotsiaalpartneritele: ühinemisvabadus, kogunemisvabadus, väljendusvabadus (sh meediavabadus), õigus mittediskrimineerimisele ja üldisem õigusriigi olukord.

Rühm loodi 2018. aasta jaanuaris.

Viimased uuendused põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rühma tööprogrammis leiate allpool esitatud dokumendist. (Wordi dokument)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology