Haridus ja koolitus

This page is also available in

Haridus ja koolitus on Euroopa tuleviku jaoks otsustava tähtsusega. Seepärast on Euroopa sotsiaalõiguste samba esimene oluline põhimõte „õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele“. Haridus ja koolitus tähendab eelkõige Euroopa tulevaste kodanike ettevalmistamist, et nad oleksid teadlikud oma vastutusest mitmekultuurilises kaasavas ühiskonnas ning valmis andma panuse konkurentsivõimelisse Euroopa majandusse. Ühiskonnas, mis peab kiiresti reageerima uutele väljakutsetele, nagu kõiki töökohti ja tööstusharusid mõjutav laialdasem tehnoloogiakasutus, on elukestvast õppest saanud uus prioriteet, sest see võimaldab tööandjatel ja töötajatel edukalt vastata turuolukorrale ning töötutel täiustada oma oskusi või ümber õppida, nii et neil on võimalik tööturule naasta. Eriti väärtuslik on see haavatavate ühiskonnaliikmete, eakamate ja väheste oskustega inimeste jaoks.

Riiklike haridus- ja koolitussüsteemide eest vastutavad liikmesriigid, samas kui ELil on pädevus võtta meetmeid, et toetada, kooskõlastada või täiendada neid algatustega, nagu Erasmus+, millega toetatakse paljusid erinevaid projekte, ja uus oskuste tegevuskava, et aidata inimestel leida kvaliteetseid töökohti ja parandada oma väljavaateid.

Komitee on selleteemalistes arvamustes ja teabearuannetes kaitsnud inimeste õigust kvaliteetsele haridusele, õpipoisiõppele ja praktikale ning õiglastele võimalustele kaasaval tööturul.