Põllumajandustootjate huvigrupp

This page is also available in

Põllumajandustootjate huvigruppi kuuluvad praegu liikmed Euroopa mitmekesisuse rühmast ja tööandjate rühmast. Huvigrupi liikmed on põllumajanduse, põllumajandusliku toidutööstuse ja metsanduse sektorite esindajad.

Nende peamine eesmärk on osaleda laiaulatuslikus avatud arutelus ELi esmaste majandussektorite seisukohtade ja poliitikasuundade üle. Paljud sellesse huvigruppi kuuluvad liikmed esindavad põllumajandustootjate ja metsaomanike organisatsioone. Nad püüavad anda ja jagada ajakohast teavet oma sektorite kohta oma koduriikides ning tuua esile ja uurida neis riikides valitsevaid erinevaid tingimusi.

Samuti soovib huvigrupp määrata kindlaks ELi põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika peamisi eesmärke puudutavad seisukohad, eriti seoses ühise põllumajanduspoliitika reformiga. Hinnates kõrgelt sektori organisatsioonide koostööd komitee sees ning püüdes suurendada komitee rühmade vahelist koostööd, on huvigrupp ka seisukohal, et oluline on tugevdada koordineerimist ELi tasandi organisatsioonide ja teiste ELi institutsioonidega.

Põllumajandustootjate huvigrupp leiab, et põllumajanduse ja toiduga seotud küsimused puudutavad kõiki komitees esindatud huvigruppe ja on seepärast loonud tihedamaid sidemeid tarbijate ja tarbijaorganisatsioonidega, korraldades eelkõige vastastikku täiendavaid tegevusi tarbijate ja keskkonna huvigrupiga.

Sekretariaadi teenuseid pakub huvigrupile Euroopa mitmekesisuse rühm.