Euroopa kodanikualgatus

Alates 1. aprillist 2012 on Euroopa kodanikel uus võimalus, mis teeb nende hääle kuuldavamaks: see on Euroopa kodanikualgatus. Euroopa kodanikualgatus lisati Lissaboni lepingu artiklisse 11. See annab kodanikele, kellel õnnestub koguda vähemalt 1 miljonit allkirja vähemalt seitsmest liikmesriigist, õiguse paluda Euroopa Komisjonil esitada ettepanek uue Euroopa õigusakti vastuvõtmiseks või muuta kehtivaid õigusakte (välja arvatud esmased õigusaktid).

Euroopa kodanikualgatuse üldine õigusraamistik on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruses (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta ja selle lisades.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui kodanike osalusõiguse kaitsja ja kodanikuühiskonna hääle võimendaja toetas kodanikualgatuse ideed algusest peale ning võitles lihtsate ja arusaadavate eeskirjade nimel, mida on kirjeldatud komitee kodanikualgatust käsitlevates arvamustes:

Komiteel on aktiivne roll Euroopa kodanikualgatuse edendamisel ja sidusrühmade võrgustiku loomisel. Selleks korraldab komitee iga-aastast konverentsi, Euroopa kodanikualgatuse päeva ja muid selleteemalisi teabeseminare. Samuti on tal juhtroll institutsioonidevahelises koostöös ELi pädevate asutuste vahel. Lühidalt peab komitee oma rolli kahesuguseks:

  • komitee on uute algatuste hõlbustaja, olles dialoogi- ja teabeplatvormiks, mis toob kokku asjassepühendunud korraldajad või võõrustab kodanikuühiskonna kodukomiteena koosolekuid;
  • komitee on institutsiooniline toetaja, pakkudes komisjonile kodanikualgatuse hindamise etapis tuge, aidates kaaskorraldada avalikku arutelu ja/või koostades enne komisjoni hinnangu esitamist oma tavapärases nõustamisrollis arvamuse eduka kodanikualgatuse kohta.

Lisateavet Euroopa kodanikualgatusega seotud teenuste kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees leiate rubriigist „ECI at the EESC“ (Euroopa kodanikualgatus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees) või väljaandest „Euroopa demokraatiapass“. Samuti võite võtta meie kontaktvormi kaudu ühendust Euroopa kodanikualgatuse sekretariaadiga.

Külastage kindlasti Euroopa Komisjoni ametlikku Euroopa kodanikualgatuse veebisaiti, et saada täielikku teavet Euroopa kodanikualgatuse kohta: kuidas see toimib, mis on viimased uudised ja millised on kõik käimasolevad ja varasemad registreeritud edukad algatused.

Downloads

European Democracy Passport