Ühtekuuluvus-, regionaal- ja linnapoliitika

ELi regionaalpoliitika on ELi peamine investeerimispoliitika. See on suunatud kõigile ELi piirkondadele ja linnadele, et toetada töökohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimet, majanduskasvu ja kestlikku arengut ning et parandada kodanike elukvaliteeti.

Kõnealuste eesmärkide saavutamiseks ja erinevate arenguvajaduste rahuldamiseks kõigis ELi piirkondades eraldati ühtekuuluvuspoliitikale 2014.–2020. aastaks 351,8 miljardit eurot ehk ligikaudu kolmandik ELi kogueelarvest. Solidaarsus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõte ja regionaalpoliitika viib seda ellu, iseäranis arengus mahajäänud piirkondades, mis kannatavad väga ebasoodsate demograafiliste tingimuste all või mis asub geograafiliselt ebasoodsamas kohas, nagu saared ning piiriülesed ja mäestikualad. Ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika hõlmab ka äärepoolseimaid piirkondi ja linnapiirkondi.

Komitee ning regionaal- ja linnapoliitika

Komitee toetab ELi regionaalpoliitika jõupingutusi, mida tehakse ühtekuuluvuse tugevdamiseks ja arengu soodustamiseks. Komitee arvamustes on alati rõhutatud kõnealuse poliitika aktiivset rolli ühtekuuluvuse tugevdamisel ELi eri piirkondade vahel. Komitee toetab partnerluse põhimõtet ja aitab tagada, et seda rakendatakse praktikas. Lisaks oma arvamustele osaleb komitee oma liikmete kaudu proaktiivselt aruteludes ja kodanikuühiskonna tegevuse toetamisel. Samuti ollakse väga huvitatud sellise piirkondliku koostöö tugevdamisest, mis ulatub üle halduspiiride ja milles käsitletakse tegelikke vajadusi kohalikul tasandil (nt makropiirkondlike strateegiate ja funktsionaalsete linnapiirkondade raames). Komitee on aktiivselt toetanud ja innustanud kasutama Euroopa algatusi linnapiirkondades arengu ja integratsiooni soodustamiseks kogu Euroopa Liidus.