Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioon (TEN)

Euroopa kodanike heaolu ja ühtse turu toimimise jaoks on vajalikud liikuvus, üleeuroopalised võrgud, infoühiskonna areng, energeetika ja üldhuviteenused. Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioon (TEN) käsitlebki kõiki neid küsimusi.

Arvamused koostatakse tihedas koostöös teiste ELi institutsioonide, asjaomaste sidusrühmade ning nende kodanikuühiskonna organisatsioonidega, keda need küsimused puudutavad.

TENi sektsioon tegutseb järgmisi vahendeid kasutades:

  • arvamused: põhjalikele analüüsidele ja konsensuslikule protsessile toetudes aitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee viia ELi poliitikameetmed rohkem kooskõlla Euroopa kodanikuühiskonna ootustega;
  • projektide aruanded;
  • uuringud;
  • tihe koostöö Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidega;
  • ürituste korraldamine asjakohastel teemadel: avalikud arutelud, konverentsid ja koosolekud, kuhu kaasatakse eksperte, poliitikuid, sidusrühmi ja üldsust;
  • TENi sektsiooni liikmete aktiivne osalemine välisorganisatsioonide korraldatud üritustel.

TENi sektsioonil on ka temaatilised uurimisrühmad „Energeetika“, „Transport“ ja „Üldhuviteenused“, mille ülesanne on jälgida kõnealuste poliitikavaldkondade arengusuundi ja osaleda valdkondlikes aruteludes Euroopa tasandil.

Downloads

TEN Work Program 2023
TEN section - End of mandate 20-23 report