Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioon (TEN)

This page is also available in

Euroopa kodanike heaolu ja ühtse turu toimimise jaoks on vajalikud liikuvus, üleeuroopalised võrgud, infoühiskonna areng, energeetika ja üldhuviteenused. Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioon (TEN) käsitlebki kõiki neid küsimusi.

Arvamused koostatakse tihedas koostöös teiste ELi institutsioonide, asjaomaste sidusrühmade ning nende kodanikuühiskonna organisatsioonidega, keda need küsimused puudutavad.

TENi sektsioon tegutseb järgmisi vahendeid kasutades:

  • arvamused: põhjalikele analüüsidele ja konsensuslikule protsessile toetudes aitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee viia ELi poliitikameetmed rohkem kooskõlla Euroopa kodanikuühiskonna ootustega;
  • projektide aruanded;
  • uuringud;
  • tihe koostöö Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidega;
  • ürituste korraldamine asjakohastel teemadel: avalikud arutelud, konverentsid ja koosolekud, kuhu kaasatakse eksperte, poliitikuid, sidusrühmi ja üldsust;
  • TENi sektsiooni liikmete aktiivne osalemine välisorganisatsioonide korraldatud üritustel.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON